Pracownie do wglądu

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pracowniedowgladu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-06

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wykonanej przez pracownika MIK.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Studziński, adres poczty elektronicznej: studzinski@mik.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu 535 290 144. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wniosek można złożyć poprzez wypełnienie formularza Google – link (otwiera się w osobnym oknie).

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe siedziby Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

tel. 12 422 18 84
kom./SMS: +48 535 290 144
e-mail: instytut@mik.krakow.pl
ul. 28 Lipca 1943 17C,
30-233 Kraków

Dostępność architektoniczna

Nie dotyczy portalu pracowniedowgladu.pl.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

INFORMACJA DODATKOWA

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchu czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  6. Zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ale będziemy starać się stopniowo ich uzupełniać.
Skip to content